Основни цели

  • осигуряване на условия за превенция и ефективна защита на населението;
  • създаване на активна мрежа от доброволци;
  • укрепване капацитета на доброволците и доброволните формирования в Република България;
  • постигане на координация и взаимодействие между държавната и местната власт, неправителственият сектор, бизнеса и гражданите за развитие на организирано доброволно движение за осигуряване защитата на населението при бедствия, пожари и други извънредни ситуации и ефективни превантивни дейности;
  • съвместни инициативи и дейности за подобряване на нормативната уредба и условията за работа на доброволците и доброволните формирования;
  • популяризиране, развитие и усъвършенстване на доброволческото движение в България. Засилване на гражданската активност и на мотивацията за включване в доброволните формирования;
  • унифициране на стандартите за работа и функциониране на доброволните формирования, разпространение на добри практики;
  • развитие на сътрудничеството с чуждестранни и международни сродни организации;
  • защитаване интересите и правата на членовете си пред държавните и обществените органи и организации.