Предишна
Следваща

„ДОБРОВОЛЦИ НА ЕС ЗА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ“

Уважаеми доброволци,

Представяме на Вашето внимание материал, който може да Ви предостави възможност за запознаване с инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“.

Инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ” е създадена през 2014 г. с цел укрепване на капацитета на Съюза за осигуряване на свързана с конкретните потребности хуманитарна помощ и повишаване устойчивостта на уязвимите или засегнати от бедствия общности в трети държави.

Мрежата на доброволците на ЕС за хуманитарна помощ дава възможност на заинтересованите страни да обменят най-добри практики и да увеличат участието си. Тя се реализира чрез събития като кръгли маси за партньорство, които дават на партньорите възможност да обменят най-добри практики и да извлекат поуки от опита си по програмата. Основният инструмент, който дава възможност на тази мрежа да функционира, е платформата за доброволците на ЕС за хуманитарна помощ, работата по която започна през 2015 г. Тя ще подпомага партньорите при изпращането на терен на доброволци на ЕС за хуманитарна помощ, като осигурява система за проследяване на назначенията на доброволците, дава възможност за кандидатстване за доброволец онлайн и функционира като база данни за доброволците.

В съответствие с работната програма за 2016 г. една от главните цели ще бъде да се съдейства за изграждането на устойчивост и управление на риска при бедствия в уязвимите и засегнатите от бедствия държави, в това число чрез действия в следващите етапи от цикъла на управлението при бедствия: предотвратяване на бедствия, подготовка за бедствия, намаляване на риска от бедствия и възстановяване след природни или причинени от човека бедствия, ранно предупреждение.

Приложение: Годишен доклад за прилагането на инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ” през 2015 г.

За повече информация на английски език: http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en