Предишна
Следваща

Обявление за провеждане на Общо събрание на НАДРБ

 

На основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 22 и 23 от Устава на Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България”, се свиква Общо събрание на 28.08.2015 год. от 10 часа, в сградата на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, с адрес: ул. „Никола Габровски” № 30, при следния дневен ред:

  1. Отчет на УС на НАДРБ за периода Август 2014 г. – Август 2015 г.;
  2. Отчет на регистрирания одитор на Сдружението за периода Август 2014 г. – Август 2015 г.;
  3. Приемане програма за работа на НАДРБ за 2015 г.;
  4. Приемане на бюджет на НАДРБ за 2015 г.;
  5. Приемане промени в Устава на НАДРБ;
  6. Избор на независим одитор на НАДРБ;
  7. Разни.

Канят се всички членове на НАДРБ – физически и юридически лица да присъстват на Общото събрание лично, чрез законните си представители или чрез писмено упълномощени за това лица.

На Общото събрание по всички точки от дневния ред могат да гласуват членовете на НАДРБ.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 11 часа.

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание са на разположение в седалището на Сдружението на следния адрес: гр. София, р-н Изгрев, ПК 1172, ул. Никола Габровски № 30.

За потвърждаване участието Ви, е необходимо да изпратите попълнена приложената заявка за участие до 7 август 2015 г. на e-mail: asociaciadf@gmail.com или на факс: 02/960 10 292.

Моля, ако имате предложения, относно промени в Устава на НАДРБ, същите да бъдат изпратени до 7 август 2015 г. на горепосочения e-mail адрес за обобщаване.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Заявка за участие

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

инж. Иван Видоловски