Предишна
Следваща

Стани член

Сдружението има две основни секции:

  1. Доброволни формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации, регистрирани към.

Право да членува в Сдружението има всяка община, която има регистрирано доброволно формирование за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации, след решение на Общинския съвет.

  1. Физически и юридически асоциирани лица (спортни клубове, социални групи и други.

Член на Сдружението може да бъде всяко физическо и юридическо лице, което споделя целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия Устав и плаща редовно членския си внос.

Кандидатът за член подава писмена молба до Управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите – юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в Сдружението.

Документи