Предишна
Следваща

За нас

Сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация на доброволците в Република България” е учредено на 29.08.2014 г. в гр. София. Регистрирано е с решение № 1/3.12.2014 г. на Софийски градски съд.

Визия:

Националната Асоциация на Доброволците в Република България (НАДРБ) е създаденa през 2014г. като сдружение, на хора, които споделят общи ценности и призвание – да помагат при овладяването на извънредни ситуации. Тя обединява в рамките на една организационна структура всички субекти в процеса на управлението на кризи – доброволци, професионални пожарникари и спасители и местното самоуправление. НАДРБ спомага за увеличаването на капацитета на обществото за справяне с природни бедствия и други извънредни ситуации като:

 • Насърчава гражданската активност;
 • Създава организация и механизми за координация и взаимодействие между доброволните отряди и институциите;
 • Повишава подготовката, знанията и уменията на доброволците и гражданите;
 • Защитава правата и интересите на доброволците;
 • Работи активно за създаване и укрепване на мрежа от доброволци, които са добре подготвени, екипирани и оборудвани за действия в различни извънредни ситуации.

НАДРБ работи активно за повишаване на обществената култура по отношение на природните и породените от човека бедствия и подпомага  взаимодействието между гражданския сектор и институциите на местно, национално и международно ниво с цел осигуряване на ефективен отговор и обществен капацитет за справянето с извънредни ситуации.  

Мисия:

НАДРБ подпомага процеса по създаване, поддържане и развитие на активна и ефективна мрежа от доброволци, която да бъде в помощ на професионалните служби в превенцията на риска, овладяването на бедствия и отстраняването на последствията от тях. Асоциацията работи активно за популяризирането на каузата и привличането на съмишленици от всички сектори на обществения живот – граждани, бизнес, институции, академична общност и други. Не на последно място НАДРБ е активен участник в процеса на преодоляване на възникнали трудности, проблеми и предизвикателства пред развитието на доброволците за овладяване на бедствия.

Цели:

 • Превенция на риска и ефективна защита на населението;
 • Създаване и укрепване на активна мрежа от доброволци;
 • Подобряване на взаимодействието между институциите, неправителствения сектор, бизнеса и гражданите при бедствия и други извънредни ситуации;
 • Подобряване на нормативната уредба и условията за работа на доброволците и доброволните формирования;
 • Подобряване на сътрудничеството с чуждестранни и международни организации;
 • Защита на интересите и правата на доброволците;
 • Популяризиране на доброволчеството;
 • Подобряване на обучението и подготовката на доброволците и населението;
 • По-ефективно използване на доброволците в различни извънредни ситуации;
 • Подпомагане на институциите при организирането, обучението и работата с доброволците.