Предишна
Следваща

Включи се като доброволец

КАК ДА СТАНА ДОБРОВОЛЕЦ

Ако Вие не сте служител на Министерството на вътрешните работи или военнослужещ от Министерството на отбраната и желаете доброволно да участвате в дейности, свързани със защита на населението при бедствия, пожари и извънредни ситуации, то може да станете доброволец.

Набиране на доброволци
Осъществява се от кмета на съответната община, след взето решение на общинския съвет, който определя числеността на доброволното формирование. След това стартира процедурата по набирането на кандидатите за доброволци, като за целта се прави обявление в средствата за масова информация и/или на информационните табла в общината. За повече информация може да се обърнете към общинската администрация по местоживеене.

Критерии
„Доброволец може да е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано” (чл. 40 от Закона за защита при бедствия).

Необходими документи – регламентирани в чл. 8 от „Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях”, приета с ПМС 123/25.06.2012 г.
1. заявление до кмета на общината за членство в доброволното формирование, съгласно Приложение № 1;
2. формуляр за кандидатстване по образец, съгласно Приложение № 2;
3. медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;
4. справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
5. свидетелство за съдимост;
6. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
7. декларация за съгласие за обработка на лични данни.

Последващи процедури
Етап 1: След приключване на срока за подаване на документите постъпилите заявления се разглеждат от комисия и се определят одобрените кандидати.
Етап 2: С всеки един от тях, кметът на общината сключва индивидуален договор.
Етап 3: Доброволците преминават първоначален основен курс на обучение.
Етап 4: Кметът издава индивидуална карта на доброволеца.
Етап 5: Кметът осигурява на доброволеца застраховка и облекло.

КАК ДА СТАНА МЛАД ДОБРОВОЛЕЦ

Ако сте на възраст от 16 до 18 години, били сте част от младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец” или имате желание за развитие в областта на доброволните формирования за защита на населението, то може да станете млад доброволец.

Критерии
Лице, навършило 16 години и ненавършило 18 години, може да бъде обучавано за доброволец, без да изпълнява конкретни задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях (чл. 40, ал. 4 от Закона за защита при бедствия).

Необходими документи – регламентирани в чл. 12, ал. 1 от Наредба № Iз-1669/17.08.2012 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях (изм. и доп. ДВ. бр. 58 от 31 юли 2015 г.):
1. заявление за обучение, подписано от заявителя и родителя/попечителя, съгласно Приложение № 9;
2. документ, удостоверяващ, че лицето е клинично здраво.

Последващи процедури
Етап 1: Постъпилите заявления и документи се разглеждат от комисия и се изготвя списък на допуснатите кандидати за обучение, съгласно  Приложение № 10.
Етап 2: Кметът осигурява застраховка на допуснатите кандидати за обучение.
Етап 3: Кандидатите преминават първоначален основен курс на обучение.
Етап 4: Кметът издава служебна бележка при успешно завършен първоначален основен курс на обучение.
Етап 5: Кметът на общината предлага на младия доброволец сключването на договор по смисъла на чл. 42, ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия.

Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях

Наредба за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия

Указания по прилагане на Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците

Наредба за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях (pdf 186 kb)

ОБУЧЕНИЕ НА ДОБРОВОЛЦИ:

1. Учебна програма по първоначален основен курс за обучение на доброволци

2.1. Специализирано обучение за експлоатация на пожарни автомобили и мотопомпи (pdf 102 kb)

2.2. Специализирано обучение за работа с дихателни апарати (pdf 1307 kb)

2.3. Специализирано обучение по направление „Пожарогасителна дейност“ (pdf 421 kb)

2.4. Специализирано обучение по направление „Спасителна дейност“ (pdf 1427 kb)

3. Учебна програма за обучение на ръководители на доброволни формирования (pdf 289 kb)

4. Учебна програма за обучение на доброволци за оказване на първа долекарска помощ (pdf 537 kb)

Стратегия за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Рeпублика България за периода 2012 – 2020 год. (pdf 200 kb)

План за изпълнение на Стратегията за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Рeпублика България за периода 2013 – 2020 год. (pdf 1969 kb)

РЕГИСТЪР на доброволните формирования за защита при бедствия на територията на Република България и брой доброволци по общини