Предишна
Следваща

Обявление за свикване на Общо събрание

Управителният съвет на Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България” , на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от Устава на НАДРБ, свиква Общо отчетно – изборно събрание, на 7 април 2017 год. от 12 часа в седалището на Сдружението в гр. София, ул. Никола Габровски № 30 при следния дневен ред:

  1. Приемане отчет за дейността на управителния съвет на НАДРБ за 2016 г.
  2. Приемане на план-програма за работа на НАДРБ през 2017 г.
  3. Приемане на бюджет на НАДРБ за 2017 г.
  4. Приемане промени в Устава на НАДРБ.
  5. Избор на членове на Управителния съвет за срок от 3 години.
  6. Избор на членове на Контролния съвет за срок от 3 години/секретариат.
  7. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава на НАДРБ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред, един час по-късно независимо от броя на присъстващите.