Предишна
Следваща

Общо събрание на сдружение НАДРБ е насрочено за 17.07.2020 г. от 11:00 ч.

Управителният съвет на Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква Общо отчетно-изборно събрание, на 17 юли 2020 год. от 11 часа на адрес гр. София, ул. „Никола Габровски”№ 30.

Общото събрание ще премине при следния дневен ред:

1. Отчет на УС на НАДРБ за 2019 г.;

2. Финансов отчет за 2019 г.;

3. Освобождаване от отговорност на УС за 2019 г.;

4. Приемане програма за работа на НАДРБ за 2020 г.;

5. Приемане на бюджет на НАДРБ за 2020 г.;

6. Избор на нов управителен съвет на Сдружението

7. Разни.

На заседанието ще бъдат поканени всички членове на НАДРБ – общини с регистрирани доброволни формирования, физически и юридически асоциирани лица.

Заседанието ще се проведе при спазване на всички препоръки и разпоредби на Министерство на здравеопазването във връзка с епидемиологичната обстановка в страната.