Предишна
Следваща

Общо събрание на сдружение НАДРБ на 27.03.2020 г от 11:00 часа в седалището на сдружението с адрес гр. София, ул. Никола Габровски № 30, партер

Управителният съвет на Сдружение „Национална асоциация на доброволците в
Република България”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от Устава на
Сдружението, свиква Общо отчетно-изборно събрание, на 27 март 2020 год. от 11 часа в
седалището на сдружението с адрес гр. София, ул. Никола Габровски № 30, партер.
Общото събрание ще премине при следния дневен ред:

 1. Отчет на УС на НАДРБ за 2019 г.;
 2. Финансов отчет за 2019 г.;
 3. Освобождаване от отговорност на УС за 2019 г.;
 4. Приемане програма за работа на НАДРБ за 2020 г.;
 5. Приемане на бюджет на НАДРБ за 2020 г.;
 6. Избор на нов управителен съвет на Сдружението
 7. Разни.
  Канят се всички членове на НАДРБ – общини с регистрирани доброволни
  формирования, физически и юридически асоциирани лица да присъстват на Общото събрание.
  Съгласно чл. 20, ал. 1 от Устава на НАДРБ, юридическите лица и общините с регистрирани
  доброволни формирования се представят в Общото събрание от законните им представители
  или от изрично упълномощени лица, като до 25 регистрирани доброволци (членове) се
  представляват от един делегат, до 50 – от двама и над 50 – от трима делегати.
  При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава, Общото
  събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред с един час по-
  късно, независимо от броя на присъстващите.