Предишна
Следваща

Общо събрание на НАДРБ

Управителният съвет на Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание, на 10 май 2019 год. от 11.00 часа в гр. София, ул. Никола Габровски № 30, партер.

Общото събрание ще премине при следния дневен ред:

1. Отчет на УС и НАДРБ за 2018г.;

2. Финансов отчет за 2018г.;

3. Освобождаване от отговорност на УС за 2018г;

4. Приемане на план-програма за работа през 2019г.;

5. Приемане на бюджет на НАДРБ за 2019г.;

6. Разни.

Канят се всички членове на НАДРБ – общини с регистрирани доброволни формирования, физически и юридически асоциирани лица да присъстват на Общото събрание. Съгласно чл. 20, ал. 1 от Устава на НАДРБ, юридическите лица и общините с регистрирани доброволни формирования се представят в Общото събрание от законните им представители или от изрично упълномощени лица, като до 25 регистрирани доброволци(членове) се представляват от един делегат, до 50 – от двама и над 50 – от трима делегати.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от Устава, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред с един час по- късно, независимо от броя на присъстващите.

Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание са на разположение в седалището на Сдружението на адрес: гр. София, р-н Изгрев, ул. Никола Габровски № 30, ет. 4.