Предишна
Следваща

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАДРБ

Управителният съвет на Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България” , на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква Общо събрание, на 22.04.2016 год. от 11 часа в седалището на Сдружението в гр. София, при следния дневен ред:

  1. Отчет на УС на НАДРБ за 2015 г.;
  2. Приемане програма за работа на НАДРБ за 2016 г.;
  3. Приемане на бюджет на НАДРБ за 2016 г.;
  4. Приемане промени в Устава на НАДРБ;
  5. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 12 часа.

За информация: На 21 април 2016 г. в град София ще се проведе семинар с ръководителите на доброволните формирования. Повече информация може да намерите тук.

 

Обявление22.04.2016