Предишна
Следваща

Общо събрание НАДРБ

Управителният съвет на Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание, на 18 май 2017 год. от 11 часа в гр. София, ул. Никола Габровски № 30, партер.

Общото събрание ще премине при следния дневен ред:

  1. Отчет на УС на НАДРБ за 2017 г.;
  2. Финансов отчет за 2017 г.;
  3. Освобождаване от отговорност на УС за 2017 г.;
  4. Приемане програма за работа на НАДРБ за 2018 г.;
  5. Приемане на бюджет на НАДРБ за 2018 г.;
  6. Разни.