Предишна
Следваща

Покана за ОС

за свикване на общо събрание на сдружение с нестопанска цел „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“

Уважаеми дами и господа,

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“, с ЕИК 176802908, със седалище и адрес на управление град София, район Изгрев, ул. „Никола Габровски“ №30, на основание чл. 23, ал. 1 от Устава на Сдружението и чл. 26, ал. 1-3 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 06.10.2023 година от 09.00 часа на адрес град София, ул. „Никола Габровски“ №30, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Гласуване промяна в поименния състав на УС – избиране на ст. комисар Любомир Баров за член на УС като представител на ГДПБЗН на основание чл.31, ал.4 от Устава
  2. Освобождаване на Красимир Шотаров като член на УС и освобождаването му от отговорност.
  3. Други въпроси

 

Поканват се всички членове, лично или чрез упълномощени представители, да присъстват на Общото събрание. Членовете – юридически лица се представляват и участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез изрично писмено упълномощени за това лица. Пълномощник на юридическо лице може да бъде само физическо такова. Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

Регистрацията на членовете и техните пълномощници ще започне 1 (един) час преди предварително обявения час за провеждане на събранието и ще се извърши, въз основа на лична карта, а в случаи на упълномощаване и на писмено пълномощно (в оригинал).

При липса на кворум, на основание чл. 25 от Устава на Сдружението и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред, един час по-късно, независимо от броя на присъстващите членове.