Предишна
Следваща

Покана за общо събрание

За свикване на общо събрание на сдружение с нестопанска цел „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“

Уважаеми дами и господа,
Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“, с ЕИК 176802908, със седалище и адрес на управление град София, район Изгрев, ул. „Никола Габровски“ №30, на основание чл. 23, ал. 1 от Устава на Сдружението и чл. 26, ал. 1-3 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 01.07.2022 година от 10.00 часа на адрес град София, ул. „Никола Габровски“ №30, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Одобряване и приемане на доклад за дейността на сдружението за 2021 година.
2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на Сдружението за 2021 година.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2021 година.
4. Приемане програма за работа на Сдружението за 2022 година.
5. Приемане на бюджет на Сдружението за 2022 година.
6. Приемане на промени в Устава на Сдружението.
7. Приемане на дата за честване на „Ден на доброволеца в Република България“
8. Разни.

Поканват се всички членове, лично или чрез упълномощени представители, да присъстват на Общото събрание. Членовете – юридически лица се представляват и участват в Общото събрание чрез законните си представители или чрез изрично писмено упълномощени за това лица. Пълномощник на юридическо лице може да бъде само физическо такова. Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
Регистрацията на членовете и техните пълномощници ще започне 1 (един) час преди предварително обявения час за провеждане на събранието и ще се извърши, въз основа на лична карта, а в случаи на упълномощаване и на писмено пълномощно (в оригинал).
При липса на кворум, на основание чл. 25 от Устава на Сдружението и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред, един час по-късно, независимо от броя на присъстващите членове.