Предишна
Следваща

Предстои провеждането на ХLIV Републикански преглед по пожароприложен спорт-ВАРНА 2016

Уважаеми членове на НАДРБ,

Информираме Ви, че през периода 31.05 – 03.06.2016 г. в гр. Варна ще бъде проведено Републиканско състезание по пожароприложен спорт. Съгласно приетата Наредба за провеждане на ХLIV републикански преглед по пожароприложен спорт-ВАРНА 2016, в прегледа могат да вземат участие и доброволци от създадените към съответната община доброволни формирования.

Доброволните формирования могат да участват като поемат разходите си за храна и нощувка. Същите трябва да са сформирали отбор съгласно т. VIII  – „Състав на отборите“ от Наредбата и да са подали изискващите се документи по т. X – „Необходими документи“ от Наредбата в указания срок и ред за представяне на необходимите документи за участие. Наредба за пожароприложен спорт.

В случай, че даден доброволец е член на клуб по пожароприложен спорт към териториалната дирекция за ПБЗН в съответната област, разноските по участието му могат да бъдат поети от този клуб.

Информираме Ви, че в заключителния си етап е и сключването на Споразумение за сътрудничество и взаимодействие мeжду Българската Федерация за пожароприложен спорт (БФППС) и НАДРБ.

Видео-филмhttps://www.youtube.com/watch?v=HsDJgTUX6tc