Предишна
Следваща

Проекти

Проект "оБОСОБЯВАНЕ НА ХУМАНИТАРЕН КОРПУС КЪМ надрб ЗА СПРАВЯНЕ С БЕЖАНСКАТА КРИЗА ОТ УКРАЙНА"

В периода 01.09.2022 – 31.07.2023 Националната асоциация на доброволците в Република България – НАДРБ реализира успешно проект „Обособяване на хуманитарен корпус към НАДРБ за справяне с бежанската вълна от Украйна“, реализиран с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Проектът имаше за цел да повиши капацитета на Националната асоциация на доброволците в Република България за справяне с бежанската вълна, за да се гарантира продължаване на процеса по интеграция и повишаване ефективността на усилията на организацията за справяне с кризата. Като в рамките на проекта бяха реализирани следните дейности:
Беше разработена „Методология, съдържаща основните правила, принципи, инструменти и инструкции, по които ще работи Хуманитарния корпус“. Проведено беше обучение на общо 18 доброволци, като 5 от тях бяха назначени като отговорници на различни екипи в Корпуса.

От февруари до юли 2023, Хуманитарният корпус участва в организирането и реализирането на следните дейности:

 • Уебинар на тема „Насоки за достъп до образование, организиран на 25.03.2023. В него бяха представени темите „Достъп до образование в България, особености и практически съвети за адаптиране към учебната среда, особености на училищното и извънкласното обучение“ и „Приемна кампания през 2023-2024 учебна година за граждани на Украйна в България“. Уебинарът може да бъде гледан тук – https://youtu.be/PYiOmxPwab0
 • Уебинар на тема „Медицински права за граждани на Украйна с временен статут в България, като бяха поканени гост-лектори от Българска асоциация за персонализирана медицина, Фондация „От нас зависи” и Съвет „Жени бежанки”. Уебинарът може да бъде гледан тук – https://youtu.be/naSYXqJuhvw
 • Организирана беше акция в помощ на украинските студенти, останали без финансова подкрепа от родителите си. Помощ, изразяваща се в хранителни продукти от първа необходимост получиха 39 студенти.
 • Корпусът проведе още една такава акция през месец април, като този път студентите получиха ваучери на стойност 100 лева за голяма хранителна верига. Общият брой студенти, получили ваучери са 45.
 • Експертът ни Анастасия Мишева организира „Ден на бежанеца“ в град Благоевград. В събитието се включиха няколко танцови и вокални групи както от украинската общност на бежанците, така и от местни организации и клубове.
 • Хуманитарният корпус и фондация „А21“ обединиха своите усилия за разпространение на кампанията на фондация „Виждаш ли ме“, целяща повишаване нивото на информираност, разпознаване на жертвите на трафик, както и методите за въвличане, които трафикантите използват. Кампанията бе разпространена в различни групи в социалните мрежи, н които членуват украински бежанци. Клиповете могат да бъдат гледани тук:

🎥 На брега на морето – https://youtu.be/cdjxJHVCh5E 

🎥 Град на призраци – https://youtu.be/8xEvAQiShx0

С този проект НАДРБ се надява да създаде възможност корпусът да продължи да функционира като организационна структура, както в потенциални бъдещи кризи, така и да бъде извлечена добавена стойност към текущата дейност на организацията, която работи с доброволци, занимава се с благотворителност и други хуманитарни дейности.

Проект - Protect Me to Protect You

 Национална асоциация на доброволците в Република България реализира младежки обмен в град Велинград на тема „Protect Me To Protect You“ в рамките на изпълнение на проект № 2022-1-BG01-KA152-YOU-000065550 „PROTECT ME TO PROTECT YOU“, финансиран по програма Еразъм+.

В рaмките нa млaдежкия обмен бяхa включени редицa дейности, целящи постигaнето нa постaвените по проектa цели, a именно повишaвaне знaниятa и умениятa нa млaдежите зa опaзвaнето нa околнaтa средa; нaсърчaвaне нa отговорното поведение по отношение нa околнaтa средa сред млaдежите; нaсърчaвaне нa многообрaзието, между културния диaлог и толерaнтносттa между млaдите хорa от рaзлични стрaни чрез споделяне, учене и съвместнa рaботa в междунaроден екип и рaботa по общ зa цялото човечество проблем.

Прогрaмaтa нa проектa преминa по следния нaчин:

ДЕН 1 – Първият ден беше посветен нa опознaвaнето нa учaстниците, тяхното сплотявaне и превръщaнето им в екип. Бяхa устaновени прaвилa нa обменa, предложени от сaмите учaстници. Всеки един от тях нaписa и сподели своите очaквaния, стрaхове и принос. Председaтелят нa НAДРБ предстaви оргaнизaциятa, нейните основни цели и дейности, кaто покaзa и снимки от рaзлични aкции. Учaстниците бяхa изключително впечaтлени от дейносттa нa оргaнизaциятa и нa товa, което прaвят доброволците, особено мисиятa им Турция след земетресениятa. Беше нaпрaвено и въведение към темaтa нa проектa с провеждaнето нa Световно кaфене „Зaщо е вaжно дa я пaзим“. Проведе се и уъркшоп нa темa „Good environment“, където всеки учaстник беше провокирaн бързо дa сподели някaквa мяркa или добрa прaктикa зa опaзвaне нa околнaтa средa.

ДЕН 2 – В рaмките нa този ден бяхa реaлизирaни две уъркшопa „Действителносттa във

всякa стрaнa“, където учaстниците бяхa рaзделени нa нaционaлни отбори и предстaвихa политиките зa опaзвaне нa околнaтa средa в своятa стрaнa. Беше реaлизирaн и Уъркшоп „Еко – проблеми“, където всеки отбор предстaви проблемите пред които сa изпрaвени флорaтa, фaунaтa, водaтa, ресурсите. След товa, учaстниците взехa учaстие в ECO CITY GAME, кaто им бяхa постaвени рaзлични еко зaдaчи в грaд Велингрaд, включително почиствaне нa обществени местa.  Вечертa бе прожектирaн документaлен филм, свързaн с опaзвaне нa околнaтa средa кaто инструмент зa предотврaтявaне нa бедствия.

ДЕН 3 – Прогрaмaтa зaпочнa с темaтичнa визитa в местнaтa пожaрнa. Учaстниците се зaпознaхa с нaчините зa спрaвяне с бедствиятa, в чaстност с горските пожaри. Беше нaпрaвенa и прaктическa демонстрaция зa гaсене нa пожaр, в която взехa учaстие и сaмите млaдежи. Всеки един от тях рaботи с шлaнг и с пожaрогaсител. След товa, някои от млaдежите успяхa дa учaствaт и в дейност „Рaзпъвaне и прибирaне нa шлaнговa линия“. Визитaтa преминa стрaхотно и повечето от тях бяхa изключително впечaтлени. След товa, прогрaмaтa продължи с гост лектор от Greenpeace, която предстaви нa учaстниците политиките зa опaзвaне  нa околнaтa средa в Европa и нa световно ниво, зaпознa ги с рaзлични добри прaктики и тенденции. След товa съвместно с гост-лекторът се проведе Уъркшоп „Без зaщитa – имa бедствие“, при който учaстниците трябвaше дa рaботят по спрaвяне нa рaзлични бедствени кризи – земетресения, пожaри, нaводнения и др.

ДЕН 4 – Денят беше посветен нa рециклирaне и почиствaне. С първия Уъркшоп „Ловец нa съкровищa“ учaстниците бяхa зaпознaти с политикaтa Reuse, recycle, reduce, след което трябвaше дa нaпрaвят рaзлични aрт инстaлaции от отпaдъци. След товa, беше оргaнизирaно голямо почиствaне нa еднa природнa местност в околносттa нa Велингрaд, при която бяхa събрaни нaд 15 чувaлa с боклуци.

ДЕН 5 – В нaчaлото нa деня, учaстниците проведохa уъркшоп DO and DON’T on environmental lifestyle, по време нa който рaзрaботихa темaтични видеa, свързaни с опaзвaне нa околнaтa средa. Видеaтa бяхa публикувaни в социaлните мрежи – Facebook, Instagram, TikTok и Youtube.  Проведе се и зaключителнaтa чaст нa проектa, нaсоченa към вaлидирaне нa нaученото и оценкa нa проектa.

В дейността взеха участие 32 участници от България, Румъния, Сърбия, Гърция и Португалия.

 

Проект - Protect Me to Protect You

За проекта:
 Основната причина да искаме да реализираме такъв проект е желанието ни да наблегнем върху връзката между опазването на околната и устойчивостта на обществото спрямо природните бедствия.

Основните ни цели са:

– Да предоставим на младежите възможност да придобият допълнителни и задълбочени знания и умения за опазването на околната среда;

– Да анализираме предизвикателствата пред околната среда в страните участници и като цяло и да потърсим възможно решения;

– Да насърчим отговорното поведение по отношение на околната среда сред младежите;

– Да насърчим активното гражданско участие от страна на младите хора и по-конкретно в опазването на околната среда и превенцията на риска от бедствия;

– Да обърнем специално внимание и да дадем възможност за изява на младежи с по-малки възможности като им осигурим равен достъп до участие в проекта;

– Да насърчим многообразието, между културния диалог и толерантността между младите хора от различни страни чрез споделяне, учене и съвместна работа в международен екип и работа по общ за цялото човечество проблем;

– Да насърчим инициативността на младите хора чрез работа по решаване на глобалните проблеми, както и чрез организиране на собствени действия в обществена полза;

Дейности по проекта:

Дейност 1 „Младежки обмен „„Protect Me to Protect You““

Партньори по проекта:

ASOCIATIA TINERII 3 D – Румъния

Evropski pokret u Srbiji – Leskovac – Сърбия

EXPERIMENTACULO ASSOCIACAO CULTURAL – Португалия

AMKE KENTRO NEON IPEIROU – Гърция

Периодът на изпълнение:

01.06.2022 – 31.05.2023

Финансиране:

Проектът се  изпълнява с финансовата подкрепа на програма Еразъм+

Проект - ROBG - 332 JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE

В периода 10-14.10 група от петима наши доброволци премина специализирано международно обучение, съвместно с румънски доброволци. То беше проведено в учебен център на румънската пожарна в гр. Констанца в рамките на проект ROBG 332″Съвместно доброволчество за по-безопасен живот“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020. Целта на обучението е подобряване на трансграничния капацитет за реакция на доброволните формирования.

14.10.2022

Проект - ROBG - 332 JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE
През периода 18.07-22.07.2022г. в с.Белица, община Тутракан се проведе последното от международните обучения на български и румънски доброволци в рамките на проект ROBG 332 „Joint Volunteering for a Safer Life“, финансиран от програма Interreg V-A Romania-Bulgaria. Обученията са организирани съвместно от НАДРБ и Главен Инспекторат за Извънредни Ситуации на Румъния, а преподавателите са осигурени от ГД ПБЗН и Академията на МВР. Доброволците се запознаха с потенциалните рискове от мащабни бедствия и възможностите за оказване на взаимопомощ в трансграничния регион между България и Румъния. Освен това преминаха през теоретична и практическа подготовка по различни теми, сред които горски пожари, наводнения, издирване и спасяване и други.
 
22.07.2022
 
Проект - ROBG - 332 JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE
Проект - ROBG - 332 JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE
През периода 04.07-08.07.2022г. в с.Белица, община Тутракан се проведе петото от общо 6 предвидени международни обучения на български и румънски доброволци в рамките на проект ROBG 332 „Joint Volunteering for a Safer Life“, финансиран от програма Interreg V-A Romania-Bulgaria. Обученията са организирани съвместно от НАДРБ и Главен Инспекторат за Извънредни Ситуации на Румъния, а преподавателите са осигурени от ГД ПБЗН и Академията на МВР. Доброволците се запознаха с    потенциалните рискове от мащабни бедствия и възможностите за оказване на взаимопомощ в трансграничния регион между България и Румъния. Освен това преминаха през теоретична и практическа подготовка по различни теми, сред които горски пожари, наводнения, издирване и спасяване и други.

08.07.2022

Проект - ROBG - 332 JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE
През периода 20.06-24.06.2022г. в с.Белица, община Тутракан се проведе поредното от предвидените 6 международни обучения на български и румънски доброволци в рамките на проект ROBG 332 „Joint Volunteering for a Safer Life“, финансиран от програма Interreg V-A Romania-Bulgaria. Обученията са организирани съвместно от НАДРБ и Главен Инспекторат за Извънредни Ситуации на Румъния, а преподавателите са осигурени от ГД ПБЗН и Академията на МВР. Доброволците се запознаха с   потенциалните рискове от мащабни бедствия и възможностите за оказване на взаимопомощ в трансграничния регион между България и Румъния. Освен това преминаха през теоретична и практическа подготовка по различни теми, сред които горски пожари, наводнения, издирване и спасяване и други.
 
24.06.2022
Проект - ROBG - 332 JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE
През периода 06.06-10.06.2022г. в с.Белица, община Тутракан се проведе третото от общо 6 предвидени международни обучения на български и румънски доброволци в рамките на проект ROBG 332 „Joint Volunteering for a Safer Life“, финансиран от програма Interreg V-A Romania-Bulgaria. Обученията са организирани съвместно от НАДРБ и Главен Инспекторат за Извънредни Ситуации на Румъния, а преподавателите са осигурени от ГД ПБЗН и Академията на МВР. Доброволците се запознаха с   потенциалните рискове от мащабни бедствия и възможностите за оказване на взаимопомощ в трансграничния регион между България и Румъния. Освен това преминаха през теоретична и практическа подготовка по различни теми, сред които горски пожари, наводнения, издирване и спасяване и други.
 
10.06.2022
Проект - ROBG - 332 JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE
През периода 16.05-20.05.2022г. в с.Белица, община Тутракан се проведе второто от общо 6 предвидени международни обучения на български и румънски доброволци в рамките на проект ROBG 332 „Joint Volunteering for a Safer Life“, финансиран от програма Interreg V-A Romania-Bulgaria. Обученията са организирани съвместно от НАДРБ и Главен Инспекторат за Извънредни Ситуации на Румъния, а преподавателите са осигурени от ГД ПБЗН и Академията на МВР. Доброволците се запознаха с потенциалните рискове от мащабни бедствия и възможностите за оказване на взаимопомощ в трансграничния регион между България и Румъния. Освен това преминаха през теоретична и практическа подготовка по различни теми, сред които горски пожари, наводнения, издирване и спасяване и други.
 
20.05.2022
Проект "оБОСОБЯВАНЕ НА ХУМАНИТАРЕН КОРПУС КЪМ надрб ЗА СПРАВЯНЕ С БЕЖАНСКАТА КРИЗА ОТ УКРАЙНА"

                                                          ПОКАНА  за пресконференция 

            тема:  Обособяване на хуманитарен корпус към НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ за справяне с бежанската вълна от Украйна

Време на провеждане:                    14  ОКТОМВРИ  /ПЕТЪК/, 14.00  часа

Място на провеждане:                     ПРЕСКЛУБ БЪЛГАРИЯ

                                                           София 1000, бул “Евл. Георгиев” № 38

Организатор:                                 НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ В РЕПУБЛИКА       БЪЛГАРИЯ

УЧАСТНИЦИ:                                       ЯСЕН ЦВЕТКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА НАДРБ

                                                              НЕЛИ МАКЕДОНСКА – РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТ

                                                              ГЕОРГИ ВЛАЙКОВ – РЪКОВОДИТЕЛ НА ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с изпълнението на Проект ACF/994 „Обособяване на хуманитарен корпус към НАДРБ за справяне с бежанската вълна от Украйна““, който се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, бенефициент Национална асоциация на доброволците в Република България, Ви каним да присъствате на начална пресконференция, на която ще бъде предоставена подробна информация за:                                            

 • ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЕЖАНСКАТА КРИЗА ДО МОМЕНТА;
 • СЪЗДАВАНЕ НА ХУМАНИТАРЕН КОРПУС КЪМ НАДРБ, съставен от най-опитните ни доброволци;
 • ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ, С КОИТО ЩЕ БЪДЕ АНГАЖИРАН ХУМАНИТАРНИЯ КОРПУС.

Пресконференцията се осъществява в изпълнение на дейност 2 „комуникация и публичност“ по проект „Обособяване на хуманитарен корпус към НАДРБ за справяне с бежанската вълна от Украйна“, осъществен с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на ЕИП.

Проект "оБОСОБЯВАНЕ НА ХУМАНИТАРЕН КОРПУС КЪМ надрб ЗА СПРАВЯНЕ С БЕЖАНСКАТА КРИЗА ОТ УКРАЙНА"

 

За проекта:

ПРОЕКТ „Обособяване на хуманитарен корпус към НАДРБ за справяне с бежанската вълна от Украйна“ има за цел да повиши капацитета на асоциацията за справяне с бежанската вълна, за да се гарантиране продължаване на процеса по интеграция и повишаване ефективността на усилията на организацията за справяне с кризата. Украинските бежанци са изправени пред редица трудности. Те се нуждаят от адекватно посрещане и ориентиране, намиране на подслон и установяване на сигурно за живот място, необходима им е базова подкрепа от храна, стоки от първа необходимост, както и предоставяне на медицинска грижа, работа с институциите, преодоляване на езиковата бариера и ориентация в актуалната обстановка. Като в последните месеци НАДРБ участва активно във всички изброени по-горе дейности, но го прави с изцяло доброволни усилия, което води до натрупване на умора и остра нужда от систематизиране на усилията.

Дейности по проекта:

Дейност 1 „Управление и отчитане на проекта“

Дейност 2 „Комуникация и публичност“

Дейност 3 “ Разработване на методология за функциониране на хуманитарен корпус към НАДРБ“

Дейност 4 „Селекция и обучение на участници в Хуманитарен корпус на НАДРБ“

Дейност 5 „Хуманитарна помощ и подкрепа в полза на бежанците от Украйна“

С реализацията на тези дейности се очаква да се подобри и продължи адекватния отговор на обществото ни към всички предизвикателства, пред които се изправяме, породени от бежанската вълна, както и да се даде възможност за една по-лесна и по-бърза интеграция на самите украински бежанци. 

Периодът на изпълнение:

01.09.2022 – 31.05.2023

Обща стойност на проекта:

14 738,50 евро

Финансиране:

Проектът се  изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

Проект - Disaster Management Network in the Danube Region - DiMaND - 101017926

Основна цел:

Основната цел на проекта „DiMaND – Мрежа за управление на бедствия в Дунавския регион“ е укрепване на мрежата за управление на бедствия в Дунавския регион и подобряване на ефективността на подготовката и реакцията при бедствия на регионално ниво чрез насърчаване на създаване на мрежа от правителствени и неправителствени организации, работещи в сектора „Управление на кризи“.

Дейности:

 • Първоначална и текущи работни срещи на екипа;
 • Разработване на Knowledge portal – Ще бъде създаден портал за знания, който ще се използва за споделяне на информация между организациите BEN и LTP, ще се публикуват целите на проекта, съответните събития и резултатите. Той ще бъде отворен за присъединяване на допълнителни организации и ще функционира като център за знания, фокусиран върху управлението на бедствия в региона на река Дунав.
 • Изследване/анализ на структурата за хуманитарна координация;
 • Конференция за хуманитарна координация и управление на доброволчеството;
 • Проучване на структурата за хуманитарна координация;
 • Електронна книга за хуманитарна координация и управление на доброволци;
 • Семинар за ролята на общините в координацията на доброволците;
 • Заключително събитие.

Партньори:

 1. Координатор – Противопожарна асоциация на Будапеща, Унгария;
 2. Унгарски Червен кръст, Унгария;
 3. Противопожарна на доброволните пожарникари, окръг Харгита, Румъния; 
 4. Община Дубровник, Хърватия;
 5. Национална асоциация на доброволците в Република България;
 6. Община Брестовец, Словакия;
 7. Противопожарна асоциация, Словения.

Асоциирани партньори:

 • Министерство на външните работи и търговията на Унгария;
 • Национална генерална дирекция за управление на бедствия на МВР, Унгария;
 • Унгарска благотворителна служба на Малтийския орден;
 • Австрийски Червен кръст;
 • Австрийска противопожарна асоциация;
 • Асоциация на доброволците, Сърбия;
 • Окръжен съвет, Харгита Румъния;
 • Пожарна на Дубровник, Хърватия;
 • Хърватска противопожарна асоциация;
 • Глава дриекция „Пожарна безопастност и защита на населението“ към МВР, България;
 • Отдел за управление на кризи на МВР, Словакия.

The project is funded by Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO) Disaster Preparedness and Prevention Knowledge Network and Evidence-Based Policy

For more information: https://disastermanagement-danube.net/ 

 

 

Проект - ROBG - 332 JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE

 Национална асоциация на доброволците в Република България, в изпълнение на Проект ROBG – 332 JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 публикува процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет   „Осигуряване на транспорт за нуждите на Национална асоциация на доброволците в Република България»

Срокът за подаване на оферти е 20.01.2022г.

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ ОТ ТУК

 Документи за участие може да бъдат намерени в настоящата обява и на сайта на Европейски информационен портал – https://www.eufunds.bg

Проект - ROBG - 332 JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE

  Национална асоциация на доброволците в Република България, в изпълнение на Проект ROBG – 332 JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 публикува процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет „Осигуряване на почистване, пране, доставка на храна, изработване и доставка на рекламни материали и осигуряване на транспорт за нуждите на Национална асоциация на доброволците в Република България с три обособени позиции:

 Обособена позиция 1 „Предоставяне на услуги по почистване, пране и доставка на храна за провеждане на обучения в Учебен център – село Белица, община Тутракан“;

Обособена позиция 2 „Изработване и доставка на рекламни материали“;

Обособена позиция 3: „Осигуряване на транспорт“.

 Срокът за подаване на оферти е 06.12.2021г.

 Документи за участие може да бъдат намерени в настоящата обява и на сайта на Европейски информационен портал – https://www.eufunds.bg/bg/node/8892

Национална асоциация на доброволците в Република България, в изпълнение на Проект ROBG – 332 JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 публикува процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет

„Осигуряване на почистване, пране, доставка на храна, изработване и доставка на рекламни материали и осигуряване на транспорт за нуждите на Национална асоциация на доброволците в Република България с три обособени позиции:

Обособена позиция 1 „Предоставяне на услуги по почистване, пране и доставка на храна за провеждане на обучения в Учебен център – село Белица, община Тутракан“;

Обособена позиция 2 „Изработване и доставка на рекламни материали“;

Обособена позиция 3: „Осигуряване на транспорт“.

 Срокът за подаване на оферти е 06.12.2021г.

 Документи за участие може да бъдат намерени в настоящата обява и на сайта на Европейски информационен портал – https://www.eufunds.bg/bg/node/8892

 

 

Проект - DAREnet - danube river region resilience exchage network

Проектът DAREnet цели развиването и изпълнението на иновативна рамка за намаляване на броя на наводненията в Дунавския басейн, позволявайки на всички страни да подобрят и стандартизират техните възможности за реагиране, чрез съвместното прилагане на Механизма за гражданска защита на Съюза и неговите усъвършенствани инструменти и съоръжения. DAREnet е финансиран по програма Хоризонт 2020, покана Н2020 SEC-21 „Широка европейска мрежа отспасителни организации и други участници в областта на Сигурността“ на тема „Крайни потребители от различни сфери, касаещи настоящия или бъдещата сигурност или риска от бедствия и кризисно управление в Дунавския басейн“.

Координиращ партньор: THW – Немска Федерална служба за техническа помощ

Партньори:

 • ARTTIC – френска компания за развиване и изпълнение на европроекти
 • Международна комисия за защита на река Дунав,
 • Австрийски червен кръст;
 • Международен институт за сигурност и управление на извънредни ситуации, Словакия;
 • Унгарска асоциация за гражданска защита;
 • Международен институт по телекомуникация и информационни технологии, Полша;
 • Белградски университет, Сърбия;
 • Сектор „Извънредни ситуации“ – МВР, Сърбия;
 • Национална дирекция „Защита и спасяване“, Хърватия;
 • Немски въздушен център;
 • APPEL – Национален център за управление на извънредни ситуации, Румъния;
 • Община Геел, Белгия.

DareNet е проект, който цели изграждането на мрежа от специалисти по овладяване на наводнения в Дунавския регион, подкрепена от непрекъснато развиваща се и увеличаваща се общност от заинтересовани страни като политици, учени, бизнес и др. Проектът DAREnet дава възможност на специалистите по управление на наводненията в региона на река Дунав:

 • Да се свързват и обменят идеи и добри практики;
 • Да идентифицират и анализират съответните пропуски и слаби места в системите за реакция при наводнения;
 • Да разработят съвместна иновационна стратегия за подобряване на устойчивостта на наводнения в бъдеще.

DAREnet е 5-годишна инициатива за координация и подкрепа, финансирана от Европейската комисия. Консорциумът DAREnet формира гръбнака на транснационалната мултидисциплинарна мрежа, която обединява уникална комбинация от реномирани институции и участници в ограничаването на наводненията и гражданската защита. Мрежата има широко географско покритие, баланс и стратегическа цел.

 За повече информация: http://darenetproject.eu/about/

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 740750. 

Проект ROBG - 332 jOINT VOLUTEERING FOR A SAFER LIFE

Съвместно доброволчество за по-безопасен живот“ е трансграничен проект между България и Румъния, иницииран от община Тутракан, финансиран от програма Interreg – VA-Romania – Bulgaria /ROBG – 332

Проектът се осъществява в партньорство между:

 

• Община Тутракан – водещ партньор
• Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, Република България
• Инспекторат за извънредни ситуации, Република Румъния
• Национална асоциация на доброволците в Република България

Съвместно доброволчество за по-безопасен живот“ е трансграничен проект между България и Румъния, иницииран от община Тутракан, финансиран от програма Interreg – VA-Romania – Bulgaria /ROBG – 332

Проектът се осъществява в партньорство между:

• Община Тутракан – водещ партньор
• Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, Република България
• Инспекторат за извънредни ситуации, Република Румъния
• Национална асоциация на доброволците в Република България

 

Съвместно доброволчество за по-безопасен живот“ е трансграничен проект между България и Румъния, иницииран от община Тутракан, финансиран от програма Interreg – VA-Romania – Bulgaria /ROBG – 332

Проектът се осъществява в партньорство между:

 

• Община Тутракан – водещ партньор
• Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, Република България
• Инспекторат за извънредни ситуации, Република Румъния
• Национална асоциация на доброволците в Република България