Проекти

Проект - Disaster Management Network in the Danube Region - DiMaND - 101017926

Проектът е финансиран от:

EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO) Disaster Preparedness and Prevention Knowledge Network and Evidence-Based Policy

Начало: 01.01.2021

Срок на изпълнение: 18 месеца;

Общ бюджет: 341 698,20 EUR

Бюджет на НАДРБ: 27,820.00 EUR

Партньори:

 1. Координатор – BUDAPEST FIREFIGHTER ASSOCIATION – HUNGARY
 2. HUNGARIAN RED CROSS – HUNGARY
 3. HARGHITA VOLUNTEER FIREFIGHTER ASSOCIATION – ROMANIA
 4. DUBROVNIK MUNICIPALITY – CROATIA
 5. NATIONAL ASSOCIATION OF VOLUNTEERS IN THE REPUBLIC OF BULGARIA
 6. BRESTOVEC MUNICIPALITY – SLOVAKIA
 7. FIRE BRIGADE ASSOCIATION OF SLOVENIA- SLOVENIA

 Асоциирани партньори:

 • Ministry of Foreign Affairs and Trade – Hungary;
 • MoI National Directorate General for Disaster Management – Hungary;
 • Hungarian Charity Service of the Order of Malta – Hungary
 • Austrian Red Cross
 • Austrian Fire Brigade Association
 • Volunteering Support Association – Serbia;
 • Harghita County Council – Romania;
 • Dubrovnik Fire Brigade – Croatia;
 • Croatian Firefighter Association ;
 • Ministry of Interior Fire Safety and Civil Protection Directorate General – Bulgaria;
 • Section of Crisis Management MoI – Slovakia;

За проекта:

The recently established Disaster Management Working Group of EU Strategy for the Danube Region Environmental Risks Priority Area aims to develop cooperation between disaster management stakeholders to improve the effectiveness of disaster preparedness and response at regional level. The main goal of DiMaND is to support this initiative and to strengthen the Disaster Management Network in the Danube Region by promoting the network of governmental and non-governmental disaster management organizations in the Danube Region.

         Recommendations are based on good practices which can be identified with the support of experts from various fields of disaster management, such as national civil protection authorities, local governance, firefighter associations, humanitarian actors and volunteer organizations. Discussions and joint work will lead to better understanding and coordination between different stakeholders. By enhancing this cooperation between the volunteer and professional civil protection services, the interoperability of the available assets will be improved as well.

Дейности:

 • Първоначална и текущи работни срещи на екипа;
 • Разработване на Knowledge portal – Knowledge portal will be created to share the profile of the BEN and LTP organizations, project objectives, relevant events, outputs (deliverables). It will be open for additional organizations to join and will function as a knowledge hub focusing on the disaster management in the Danube
 • Workshop on preparedness practicesБудапеща, Унгария;
 • Workshop on disaster response at regional level – Пловдив, България (Домакин НАДРБ);
 • Way forward seminar – Румъния;
 • Research/analysiс on humanitarian coordination structure;
 • Conference on humanitarian coordination and volunteer management;
 • Study on humanitarian coordination structure;
 • E-book on humanitarian coordination and volunteer management;
 • Workshop on municipalities role in volunteer coordination;
 • Заключително събитие;
Проект - ROBG - 332 JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE
            Национална асоциация на доброволците в Република България, в изпълнение на Проект ROBG – 332 JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 публикува процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет   „Осигуряване на транспорт за нуждите на Национална асоциация на доброволците в Република България»

Срокът за подаване на оферти е 20.01.2022г.

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ ОТ ТУК

 Документи за участие може да бъдат намерени в настоящата обява и на сайта на Европейски информационен портал – https://www.eufunds.bg

Проект - ROBG - 332 JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE

               Национална асоциация на доброволците в Република България, в изпълнение на Проект ROBG – 332 JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 публикува процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет

                „Осигуряване на почистване, пране, доставка на храна, изработване и доставка на рекламни материали и осигуряване на транспорт за нуждите на Национална асоциация на доброволците в Република България с три обособени позиции:

                 Обособена позиция 1 „Предоставяне на услуги по почистване, пране и доставка на храна за провеждане на обучения в Учебен център – село Белица, община Тутракан“;

Обособена позиция 2 „Изработване и доставка на рекламни материали“;

Обособена позиция 3: „Осигуряване на транспорт“.

 Срокът за подаване на оферти е 06.12.2021г.

 Документи за участие може да бъдат намерени в настоящата обява и на сайта на Европейски информационен портал – https://www.eufunds.bg/bg/node/8892

Национална асоциация на доброволците в Република България, в изпълнение на Проект ROBG – 332 JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 публикува процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет „Осигуряване на почистване, пране, доставка на храна и изработване и доставка на рекламни материали за нуждите на Национална асоциация на доброволците в Република България с две обособени позиции:

Обособена позиция 1 „Предоставяне на услуги по почистване, пране и доставка на храна за провеждане на обучения в Учебен център – село Белица, община Тутракан“

Обособена позиция 2 „Изработване и доставка на рекламни материали“

Срокът за подаване на оферти е 18.11.2021г. 

Документи за участие може да бъдат намерени в настоящата обява и на сайта на Европейски информационен портал – https://www.eufunds.bg/bg/node/8778

 

Проект - DAREnet

Проектът DAREnet цели развиването и изпълнението на иновативна рамка за намаляване на броя на наводненията в Дунавския басейн, позволявайки на всички страни да подобрят и стандартизират техните възможности за реагиране, чрез съвместното прилагане на Механизма за гражданска защита на Съюза и неговите усъвършенствани инструменти и съоръжения. DAREnet е финансиран по програма Хоризонт 2020, покана Н2020 SEC-21 „Широка европейска мрежа от спасителни организации и други участници в областта на Сигурността“ на тема „Крайни потребители от различни сфери, касаещи настоящия или бъдещата сигурност или риска от бедствия и кризисно управление в Дунавския басейн“.

Координиращ партньор: THW – Немска Федерална служба за техническа помощ

Партньори:

 • ARTTIC – френска компания за развиване и изпълнение на европроекти;
 • Международна комисия за защита на река Дунав, Австрия;
 • Австрийски червен кръст;
 • Международен институт за сигурност и управление на извънредни ситуации, Словакия;
 • Унгарска асоциация за гражданска защита;
 • Международен институт по телекомуникация и информационни технологии, Полша;
 • Белградски университет, Сърбия;
 • Сектор „Извънредни ситуации“ – МВР, Сърбия;
 • Национална дирекция „Защита и спасяване“, Хърватия;
 • Немски въздушен център;
 • APPEL – Национален център за управление на извънредни ситуации, Румъния;
 • Община Геел, Белгия.

DareNet е проект, който цели изграждането на мрежа от специалисти по овладяване на наводнения в Дунавския регион, подкрепена от непрекъснато развиваща се и увеличаваща се общност от заинтересовани страни като политици, учени, бизнес и др. Проектът DAREnet дава възможност на специалистите по управление на наводненията в региона на река Дунав:

 • Да се свързват и обменят идеи и добри практики;
 • Да идентифицират и анализират съответните пропуски и слаби места в системите за реакция при наводнения;
 • Да разработят съвместна иновационна стратегия за подобряване на устойчивостта на наводнения в бъдеще.

DAREnet е 5-годишна инициатива за координация и подкрепа, финансирана от Европейската комисия. Консорциумът DAREnet формира гръбнака на транснационалната мултидисциплинарна мрежа, която обединява уникална комбинация от реномирани институции и участници в ограничаването на наводненията и гражданската защита. Мрежата има широко географско покритие, баланс и стратегическа цел.

Проект - Interreg - VA-Romania - Bulgaria

Joint volunteering for a safer life (JVSL) – ROBG – 332 – https://volunteering-robg.com

Съвместно доброволчество за по-безопасен живот“ е трансграничен проект между България и Румъния, иницииран от община Тутракан, финансиран от програма Interreg – VA-Romania – Bulgaria /ROBG – 332

Проектът се осъществява в партньорство между:

• Община Тутракан – водещ партньор
• Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, Република България
• Инспекторат за извънредни ситуации, Република Румъния
• Национална асоциация на доброволците в Република България

За проекта:

Проектът разглежда общите предизвикателства, свързани с управлението на риска и реагирането при извънредни ситуации в трансграничната зона на Румъния и България.Целта е да се подобри теоретичната и практическа готовност на доброволните формирования и да ускори тяхната координацията и ефективната реакция в случай на бедствие в региона.Това ще се постигне чрез изграждането на специализиран център за обучение на доброволци в с. Белица, община Тутракан. Центърът за обучение ще бъде първият по рода си на Балканския полуостров, който ще осигури пълната гама от съоръжения, необходими за настаняване, учебни занятия и практически обучения.

Основни дейности:

• Анализ на риска в трансграничния район – Оценка на настоящата ситуация и определяне на възможности за подобрения в областта на управлението на риска в трансграничния район.Резултатите от анализа ще се използват за разработване на Доброволчески план за реагиране при извънредни ситуации.
• Доставка на специализирано оборудване – Доставка на тренировъчна кула за обучения и цялостни защитни костюми за пожарогасене, които ще бъдат използвани за обучения на доброволците, предвидени в проекта.
• Разработване за реагиране при извънредни ситуации от страна на доброволните формирования – въз основа на анализа на риска в трансграничния регион;
• Разработване на съвместна програма за обучение на доброволци – съвместна програма за обучение на звена за доброволно реагиране на английски, български и румънски езици.
• Изграждане на Обучителен център за доброволци в община Тутракан – реконструкция на сграда на бивше училище в с. Белица, Община Тутракан.Предвиждане на места за настаняване, административни, складови помещения, спортни зони и площадки, както и място за провеждане на обученията на български и румънски доброволци.
• Провеждане на обучения – общо 144 български и 72 румънски доброволци ще преминат през обученията за реакция при бедствия в трансграничния регион.Ще бъдат проведени 6 обучителни сесии за 216 доброволци в Тутракан и 2 сесии за най-добрите 20 обучаващи се в Констанца.