Проекти

Проект - ROBG - 332 JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE
            Национална асоциация на доброволците в Република България, в изпълнение на Проект ROBG – 332 JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 публикува процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет   „Осигуряване на транспорт за нуждите на Национална асоциация на доброволците в Република България»

Срокът за подаване на оферти е 20.01.2022г.

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ ОТ ТУК

 Документи за участие може да бъдат намерени в настоящата обява и на сайта на Европейски информационен портал – https://www.eufunds.bg

Проект - ROBG - 332 JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE

               Национална асоциация на доброволците в Република България, в изпълнение на Проект ROBG – 332 JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 публикува процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет

                „Осигуряване на почистване, пране, доставка на храна, изработване и доставка на рекламни материали и осигуряване на транспорт за нуждите на Национална асоциация на доброволците в Република България с три обособени позиции:

                 Обособена позиция 1 „Предоставяне на услуги по почистване, пране и доставка на храна за провеждане на обучения в Учебен център – село Белица, община Тутракан“;

Обособена позиция 2 „Изработване и доставка на рекламни материали“;

Обособена позиция 3: „Осигуряване на транспорт“.

 Срокът за подаване на оферти е 06.12.2021г.

 Документи за участие може да бъдат намерени в настоящата обява и на сайта на Европейски информационен портал – https://www.eufunds.bg/bg/node/8892

Национална асоциация на доброволците в Република България, в изпълнение на Проект ROBG – 332 JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 публикува процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет „Осигуряване на почистване, пране, доставка на храна и изработване и доставка на рекламни материали за нуждите на Национална асоциация на доброволците в Република България с две обособени позиции:

Обособена позиция 1 „Предоставяне на услуги по почистване, пране и доставка на храна за провеждане на обучения в Учебен център – село Белица, община Тутракан“

Обособена позиция 2 „Изработване и доставка на рекламни материали“

Срокът за подаване на оферти е 18.11.2021г. 

Документи за участие може да бъдат намерени в настоящата обява и на сайта на Европейски информационен портал – https://www.eufunds.bg/bg/node/8778

 

Проект - DAREnet

Проектът DAREnet цели развиването и изпълнението на иновативна рамка за намаляване на броя на наводненията в Дунавския басейн, позволявайки на всички страни да подобрят и стандартизират техните възможности за реагиране, чрез съвместното прилагане на Механизма за гражданска защита на Съюза и неговите усъвършенствани инструменти и съоръжения. DAREnet е финансиран по програма Хоризонт 2020, покана Н2020 SEC-21 „Широка европейска мрежа от спасителни организации и други участници в областта на Сигурността“ на тема „Крайни потребители от различни сфери, касаещи настоящия или бъдещата сигурност или риска от бедствия и кризисно управление в Дунавския басейн“.

Координиращ партньор: THW – Немска Федерална служба за техническа помощ

Партньори:

 • ARTTIC – френска компания за развиване и изпълнение на европроекти;
 • Международна комисия за защита на река Дунав, Австрия;
 • Австрийски червен кръст;
 • Международен институт за сигурност и управление на извънредни ситуации, Словакия;
 • Унгарска асоциация за гражданска защита;
 • Международен институт по телекомуникация и информационни технологии, Полша;
 • Белградски университет, Сърбия;
 • Сектор „Извънредни ситуации“ – МВР, Сърбия;
 • Национална дирекция „Защита и спасяване“, Хърватия;
 • Немски въздушен център;
 • APPEL – Национален център за управление на извънредни ситуации, Румъния;
 • Община Геел, Белгия.

DareNet е проект, който цели изграждането на мрежа от специалисти по овладяване на наводнения в Дунавския регион, подкрепена от непрекъснато развиваща се и увеличаваща се общност от заинтересовани страни като политици, учени, бизнес и др. Проектът DAREnet дава възможност на специалистите по управление на наводненията в региона на река Дунав:

 • Да се свързват и обменят идеи и добри практики;
 • Да идентифицират и анализират съответните пропуски и слаби места в системите за реакция при наводнения;
 • Да разработят съвместна иновационна стратегия за подобряване на устойчивостта на наводнения в бъдеще.

DAREnet е 5-годишна инициатива за координация и подкрепа, финансирана от Европейската комисия. Консорциумът DAREnet формира гръбнака на транснационалната мултидисциплинарна мрежа, която обединява уникална комбинация от реномирани институции и участници в ограничаването на наводненията и гражданската защита. Мрежата има широко географско покритие, баланс и стратегическа цел.

Проект - Interreg - VA-Romania - Bulgaria

Joint volunteering for a safer life (JVSL) – ROBG – 332 – https://volunteering-robg.com

Съвместно доброволчество за по-безопасен живот“ е трансграничен проект между България и Румъния, иницииран от община Тутракан, финансиран от програма Interreg – VA-Romania – Bulgaria /ROBG – 332

Проектът се осъществява в партньорство между:

• Община Тутракан – водещ партньор
• Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, Република България
• Инспекторат за извънредни ситуации, Република Румъния
• Национална асоциация на доброволците в Република България

За проекта:

Проектът разглежда общите предизвикателства, свързани с управлението на риска и реагирането при извънредни ситуации в трансграничната зона на Румъния и България.Целта е да се подобри теоретичната и практическа готовност на доброволните формирования и да ускори тяхната координацията и ефективната реакция в случай на бедствие в региона.Това ще се постигне чрез изграждането на специализиран център за обучение на доброволци в с. Белица, община Тутракан. Центърът за обучение ще бъде първият по рода си на Балканския полуостров, който ще осигури пълната гама от съоръжения, необходими за настаняване, учебни занятия и практически обучения.

Основни дейности:

• Анализ на риска в трансграничния район – Оценка на настоящата ситуация и определяне на възможности за подобрения в областта на управлението на риска в трансграничния район.Резултатите от анализа ще се използват за разработване на Доброволчески план за реагиране при извънредни ситуации.
• Доставка на специализирано оборудване – Доставка на тренировъчна кула за обучения и цялостни защитни костюми за пожарогасене, които ще бъдат използвани за обучения на доброволците, предвидени в проекта.
• Разработване за реагиране при извънредни ситуации от страна на доброволните формирования – въз основа на анализа на риска в трансграничния регион;
• Разработване на съвместна програма за обучение на доброволци – съвместна програма за обучение на звена за доброволно реагиране на английски, български и румънски езици.
• Изграждане на Обучителен център за доброволци в община Тутракан – реконструкция на сграда на бивше училище в с. Белица, Община Тутракан.Предвиждане на места за настаняване, административни, складови помещения, спортни зони и площадки, както и място за провеждане на обученията на български и румънски доброволци.
• Провеждане на обучения – общо 144 български и 72 румънски доброволци ще преминат през обученията за реакция при бедствия в трансграничния регион.Ще бъдат проведени 6 обучителни сесии за 216 доброволци в Тутракан и 2 сесии за най-добрите 20 обучаващи се в Констанца.